SFS 1992:494

920494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:494 Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring I lagcn (1990:659) om särskild löneskatt på

den 12 juni 1 992

vlssa förvärvsinkomstcr;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1991/92:129, SkU32, rskr. 291.

1008

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

¬

background image

2

En enskild person eller ett d ödsbo skall för varje år till staten betala

SFS 1992:494

särskild löneskatt med 21,85 procent på inkomst av passiv näringsverk­

samhet här i riket samt, om den skattskyldige före årets början fyllt 65 år

eller inte fyllt 65 å r men under hela året uppburit hel ålderspension eller
avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning som utgår enligt
sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna

till 22 § kommuna lskattelagen (1928:370) eller enligt sådan trygghetsför-

säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen

utgår i fo rm av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad
inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyl­

dige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lag en om socialavgifter.

Skatt beräknas inte heller på ersättning for ett uppdrag där avtal har

träffats om att ersättningen for uppdraget skall likställas med inkomst av
anställning enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän forsäkring.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel­

serna i 3 kap . 5 § lagen om socialavgifter.

I Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger I 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på inkomst som tas

upp till beskattni ng vid 1993 års taxering eller senare.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1991:1846.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.