SFS 1992:685

920685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:685

om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på Utkom från trycket

vissa förvärvsinkomster;

den 23 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 2 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsin komster^ skall ha följande lydelse.

2

En enskild person eller ett dödsbo skall för vatje år till staten betala

särskild löneskatt med 21,85 procent på inkomst av passiv näringsverk­
samhet här i riket s amt, om den skattskyldige före årets början fyllt 65 år
eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension eller
avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen

(1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning som utgår enligt
sådan avtals gruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna
till 22 § kommuna lskattelagen (1928:370) eller enligt sådan trygghetsfor-

säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen

utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation for mistad

inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyl­
dige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter.

' Prop. 1991/92:112, SkU29, rskr. 292.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

' Senaste lydelse 1992:494. Ändringen innebär att förut varande andra stycket upp ­

hävs.

1437

¬

background image

SFS 1992:685

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel­

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1000 kronor.

Denna lag träder i kraft den I april 1993. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om ersä ttningar som betalats ut före ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.