SFS 1992:1491

921491.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1491

om ändring i iagen (1990:659) om särskild löneskatt på Utkom från trycket

vissa förvärvsinkomster;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 d ecember 1992.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1

Särskild löneskatt skall för vaije år betalas till staten med 17,69

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsälcring utbetalas av staten, kommun eller kom-

'Prop. 1992/93:50 (bil. 5), be t. I992/93:FiUl och 199 2/93:SkUI8, rskr. 199 2/93:

158.

= Senaste lydelse 1991:1846.

3607

¬

background image

SFS 1992:1491

munalforbund som arbetsgivare eller av Svenska kommunförbundet,

i<0\

Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsforbund,
Kommunemas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens plane-

uj .

rings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren

Denna lag träder i Icraft den 1 januar i 1993.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Carl Gustav Femlund

(Finansdepartementet)

tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under

bsi S

fbmtsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att
borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b
av anvisningama till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s. k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gmppsjukfbrsäkring som åtnjuts enligt

gmnder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till fortidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grand av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbe­
lopp som inte utgör kompensation for mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i

2 kap. 3 —5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §

första stycket 2 och 13.

i3li)

Ö

iiaitth

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.