SFS 1992:1492

921492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1492 Lag

Utkom från trycket

den 30 december 1992

3608

om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen

(1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster;

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1992:6 85) om ändring i

lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall

ändras så att 2 § och ikraftt rädandebestämmelsema till lagen får följande

lydelse.

2

En enskild person eller ett dödsbo skall för vaije år till staten betala

särskild löneskatt med 17,69 procent på inkomst av passiv näringsverk-

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. i992/93:FiUI och 1992/93 :SkU18, rskr. 1992/93 :

158.

^ Senaste lydelse 1992:685.

ii

D" •

fei:

%'j-

'!• h

'15)

¬

background image

samhet här i riket samt, om den skattskyldige Före årets början fyllt 65 år

SFS 1992:1492

eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension eller
avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning som utgår enligt
sådan avtalsgruppssjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna

till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) eller enligt sådan trygghetsfdr-

säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen

utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation for mistad
inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyl­
dige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel­

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

Denna lag' träder i kraf t den 1 jan uari 1993 och tillämpas på inkomst

som tas upp till beskattning vid 1994 års taxering eller senare. Omfattar

beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall - om

den skattskyldige inte visar annat - så stor del av beskattningsårets

inkomst anses hänforlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna
tid och hela beskattningsåret.

För ersättning som betalas ut fore den första april 1993 gäller de äldre

föreskrifterna i 2 § andra stycket i dess lydelse enligt lagen (1992:494) om
ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkoms­
ter.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1992:685.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.