SFS 1990:659

900659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 11990:659 Lag

Utkom från iryxket

001 särskild löoeskatt;

den 26 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande,

1 § En arbetsgivare skall varje år betala särskild lö neskall till staten med

22,2 procent på lön eller annan ersättning till arbetst agare som vid år ets

ingång är 65 år eller äldre.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2

kap. 3 —5§§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4§
första stycket 2.

2 § En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år betala särs kild
löneskatt med 22,2 procent på inkomst av passiv näringsverksamhet hä ri

riket sam t. om den skattskyldige före årets början fyllt 65 år eller avlidit
under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra styeket lagen

(1981:691) om socialavgifter.

Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyldige skall

betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter.

Skatt beräknas inte heller på ersättning för ett uppdrag där avtal har

träffats om att ersättningen för uppdraget skall likställas med inkomst av
anställning enligt 3 kap. 2 § lag en (1962: 381) om allmän försäkring.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga d elar bestämmel­

serna i 3 kap. 5 § l agen om socialavgifter.

3 § I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen

(1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar

är föreskrivet i fr åga om avgifter enligt nämnda lag:

1. kommunaiskatlelagen (i 928: 370),

2. lagen (1990: 325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. skattebrottslagen (1971:69),

1276

' 1 'rop, 1989/90: I 10, SkU30. rskr. 356,

¬

background image

\

4. lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.,

SFS 1990:659

5. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto,
6. lagen (1990: 654) om skatteutjämningsreserv.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas på lön eller annan

ersättning som utbetalas efter utgången av år i 990 samt på inkomst enligt

2 § som las upp till beskattning vid 1992 års taxering eller senare. Omfattar

beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1990, skall - om

den skattskyldige inte visar annat - så stor del av beskattningsårets
inkomst anses h änförlig till tiden efter utgången av juni 1990 som svarar
mot förhållandet

mellan den del av beskattningsåret som infaller under

denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ÖDD ENGSTRÖM

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.