SFS 1993:1567 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1993_1567 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1567 Lag

om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

Utkom från trycket
den 29 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 17,89

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,
Kommunernas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens plane-
rings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under
förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att
borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b
av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s. k. trygghetsavtal,

5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1992:1491.

4004

background image

SFS 1993:1567

vudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2

kap. 3 — 5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 17,89 procent på inkomst enligt kommunalskatte-
lagen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv
näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den skattskyl-
dige före årets början fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela året
uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på inkomst som avses i
3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt vidare på
ersättning som utgår enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i
punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan

trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del er-
sättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för
mistad inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den
skattskyldige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialav-
gifter. Bedömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för
en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomst

som tas upp till beskattning vid 1995 års taxering eller senare.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1993,

skall — om den skattskyldige inte visar annat — så stor del av beskatt-
ningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år 1993 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
före utgången av år 1993 och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1992:1492.

4005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.