SFS 1994:747 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1994_747 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1404

SFS 1994:747

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1 §2 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 17,89

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är

65 år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,

Kommunernas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens plane-
rings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under
förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att
borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b
av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s. k. trygghetsavtal,

5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbe-
lopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94: SfU20, rskr. 1993/94:370.

2

Senaste lydelse 1993:1567.

background image

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2

kap. 3 - 5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bort-

ses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993
om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada
som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän
försäkringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast
ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som
inte överstiger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

SFS 1994:747

1405

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.