SFS 1994:1924 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1994_1924 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6701

SFS 1994:1924
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 — 3 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 21,39

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,
Kommunemas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens plane-
rings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under
förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att
borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b
av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928: 370),

4. avgångsersättning som omfattas av s. k. trygghetsavtal,

5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbe-
lopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i

2 kap. 3 —5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bort-

ses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993
om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada
som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän
försäkringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast
ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som
inte överstiger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962: 381) om allmän försäkring.

1

Prop. 1994/95:25, prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:F:ul, bet. 1994/95:SkU 16,

rskr. 1994/95:149.
2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:668.

3

Senaste lydelse 1994:747.

background image

6702

4

Senaste lydelse 1993:1567.

5

Ändringen innebär att punkt 6 upphävs.

SFS 1994:1924

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 21,39 procent på inkomst enligt kommunalskatte-
lagen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv
näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den skattskyl-
dige före årets början fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela året
uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på inkomst som avses i
3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt vidare på

ersättning som utgår enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i
punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan
trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del er-
sättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för

mistad inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den
skattskyldige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialav-

gifter. Bedömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för
en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

3 §5 I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar
är föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. skattebrottslagen (1971:69),
4. lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.,
5. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på lön eller

annan ersättning som utges efter utgången av år 1994 samt på inkomst
enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994,
skall - om den skattskyldige inte visar annat - så stor del av beskatt-
ningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.