SFS 1996:656 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1996_656 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:656
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 6 juni 1996

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 21,39

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,
det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administra-
tion av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings-
och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tilllämpar
kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning
att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen teck-
nats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvis-
ningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första styck-

et.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som
inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäk-
ringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning
som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte översti-

1

Prop. 1995/96:152, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995796:274.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1994:1924.

992

background image

ger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381)

om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

SFS 1996:656

993

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.