SFS 1996:676 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1996_676 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1011

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

3 §3 I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar är
föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

1

Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:668.

3

Senaste lydelse 1994:1924.

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

SFS 1996:676
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

background image

1012

SFS 1996:676

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.