SFS 1996:1068 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster / SFS 1996:1068 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 1996_1068 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1820

SFS 1996:1068
Utkom från trycket

den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 23,52

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år

eller äldre,

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1996:656.

background image

SFS 1996:1068

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommu-
nalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Land-
stingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det
för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration
av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och ra-
tionaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kom-
munalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att ar-
betsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen tecknats i
enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvisningarna

till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger
sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 23,52 procent på inkomst enligt kommunalskat-
telagen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv
näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den skatt-

skyldige före årets början fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela
året uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på inkomst som
avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt
vidare på ersättning som utgår enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som
avses i punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen eller
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvisningspunkt till

den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kom-
pensation för mistad inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för
vilka den skattskyldige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om

4

Senaste lydelse 1994:1924.

1821

background image

SFS 1996:1068

socialavgifter. Bedömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv
görs för en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning

som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön eller annan ersätt-
ning som betalas ut under år 1997 skall särskild löneskatt tas ut med 22,42
procent.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs
under år 1997 är den särskilda löneskatten 22,42 procent. Omfattar be-
skattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den
skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst an-
ses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållan-
det mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskatt-
ningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1822

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.