SFS 1996:1068 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1996_1068 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1820

SFS 1996:1068
Utkom från trycket

den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 23,52

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år

eller äldre,

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1996:656.

background image

SFS 1996:1068

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommu-
nalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Land-
stingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det
för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration
av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och ra-
tionaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kom-
munalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att ar-
betsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen tecknats i
enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvisningarna

till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger
sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 23,52 procent på inkomst enligt kommunalskat-
telagen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv
näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den skatt-

skyldige före årets början fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela
året uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på inkomst som
avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt
vidare på ersättning som utgår enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som
avses i punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen eller
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvisningspunkt till

den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kom-
pensation för mistad inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster för
vilka den skattskyldige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om

4

Senaste lydelse 1994:1924.

1821

background image

SFS 1996:1068

socialavgifter. Bedömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv
görs för en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning

som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön eller annan ersätt-
ning som betalas ut under år 1997 skall särskild löneskatt tas ut med 22,42
procent.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs
under år 1997 är den särskilda löneskatten 22,42 procent. Omfattar be-
skattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den
skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst an-
ses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållan-
det mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskatt-
ningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1822

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.