SFS 1996:1215 Lag om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1996_1215 Lag om ändring i lagen (1996_1068) om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2293

SFS 1996:1215
Utkom från trycket
den 13 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen

(1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 i paragrafens lydelse enligt lagen
(1996:1068) om ändring i nämnda lag och punkt 2 av ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1068) skall ha följande lydelse.

1 § Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 23,52

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångs-

bidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,
det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administra-
tion av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings-
och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar
kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning
att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen teck-
nats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvis-
ningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor-
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse

som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

1

Prop. 1996/97:19 och prop. 1996/97:21, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

background image

2294

SFS 1996:1215

eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för
bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt
av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader
som ligger till grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag,
om inte denne är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger
sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän för-
säkring.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § första stycket första meningen tillämpas

på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari

1998. På lön eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall sär-

skild löneskatt tas ut med 22,42 procent.

De nya bestämmelserna i 1 § första stycket punkt 7 och 1 § andra stycket

första meningen tillämpas på bidrag som arbetsgivare lämnar till en vinst-
andelsstiftelse eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål
efter ikraftträdandet.

Den nya bestämmelsen i 1 § andra stycket andra meningen tillämpas på

lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.