SFS 1997:940 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS 1997_940 Lag om ändring i lagen (1990_659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1797

SFS 1997:940

Utkom från trycket
den 9 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 pro-

cent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år

eller äldre,

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiUl, rskr. 1997/98:35.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1996:1215.

background image

1798

SFS 1997:940

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det för kom-
munerna och landstingen gemensamma organet för administration av perso-
nalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise-
ringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pen-
sionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen tecknats i enlighet med
vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvisningarna till 23 § kom-
munalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller
till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts en-

ligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som
inte utgör kompensation för mistad inkomst,

7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-
drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt av
tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader
som ligger till grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag,
om inte denne är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju
och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 24,26 procent på inkomst enligt kommunalskattela-
gen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv nä-
ringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om

4

Senaste lydelse 1996:1068.

background image

1799

allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den skattskyldige
före årets början fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit
hel ålderspension eller avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 §
andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning
som utgår enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan trygghetsför-
säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen utgår i
form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst.
Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyldige skall be-
tala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter. Bedömningen om
näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för en förvärvskälla enligt kom-
munalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

SFS 1997:940

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som

betalas ut från och med den 1 januari 1998.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och

med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år

1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som in-

faller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.