SFS 2019:326 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS2019-326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

vissa förvärvsinkomster

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom-
munalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting
eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administra-
tion av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kom-
munalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbets-
givaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande
garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner
och Landsting,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning
eller till aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkrings-

balken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § social-
avgiftslagen (2000:980), eller

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för

bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

1 Prop. 2018/19:82, bet. 2018/19:SkU18, rskr. 2018/19:230.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3 Senaste lydelse 2015:772.

SFS

2019:326

Publicerad
den

29 maj 2019

background image

2

SFS

2019:326

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som
inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

2 §4 En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala
särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverk-
samhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersätt-
ning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap.
9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i
den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångbelopp som
inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig avlidit
under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som
avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som

betalas ut efter den 30 juni 2019.

3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som upp-

bärs efter den 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:772.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.