SFS 1998:331 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

980331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 pro-

cent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år

eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångs-

bidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektiv-

avtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller
kommunalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund,
det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för adminis-
tration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings-
och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar
kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att
arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller lik-
nande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska Kommun-
förbundet, Landstingsförbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pas-
toratsförbund,

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts en-

ligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som
inte utgör kompensation för mistad inkomst,

7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller

1

Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1997:940.

SFS 1998:331

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:331

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-
drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt av
tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader
som ligger till grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag,
om inte denne är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3

5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första

stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju
och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid

2001 års taxering. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas vid 1998,
1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya be-
stämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.