SFS 2019:865 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

SFS2019-865.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

vissa förvärvsinkomster

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som på annan grund än kollektivavtalsgrundad

avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller
det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administra-
tion av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar
kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att
arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller lik-
nande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges
Kommuner och Landsting,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning
eller till aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkrings-

balken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § social-
avgiftslagen (2000:980), eller

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för

bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3 Senaste lydelse 2019:326.

SFS

2019:865

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:865

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som
inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.