SFS 1998:340 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

980340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild lö-

neskatt på vissa förvärvsinkomster

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 procent

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år

eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det för kom-
munerna och landstingen gemensamma organet för administration av perso-
nalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise-
ringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pen-
sionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti
tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför-
bund,

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller
till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse

som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

1

Prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:668.

3

Senaste lydelse 1998:331.

SFS 1998:340

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:340

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för
bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt i
form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av kundtrohet
eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till
grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag, om inte denne
är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen. I fråga om sådan
för mottagaren skattepliktig intäkt av tjänst i form av en förmån eller ersätt-
ning som getts ut eller anses utgiven av fysisk person som är bosatt utom-
lands eller av utländsk juridisk person, skall den hos vilken mottagaren är
anställd i Sverige anses som skattskyldig enligt denna lag, om förmånen el-
ler ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte
finns något

anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller er-

sättningen och mottagaren.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju
och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäk-
ring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Föreskrifterna i andra stycket tredje meningen tillämpas på lön eller

annan ersättning som getts ut eller anses utgiven efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.