SFS 1998:685 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

980685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 18,09 procent

på lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år el-
ler äldre och i övrigt med 24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det för kom-
munerna och landstingen gemensamma organet för administration av perso-
nalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise-
ringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pen-
sionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti
tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pastoratsför-
bund,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller
till sjukbidrag,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1998:340.

SFS 1998:685

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:685

drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt i
form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av kundtrohet
eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till
grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag, om inte denne
är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen. I fråga om sådan
för mottagaren skattepliktig intäkt av tjänst i form av en förmån eller ersätt-
ning som getts ut eller anses utgiven av fysisk person som är bosatt utom-
lands eller av utländsk juridisk person, skall den hos vilken mottagaren är
anställd i Sverige anses som skattskyldig enligt denna lag, om förmånen eller
ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte
finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller er-
sättningen och mottagaren.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 13 och 5 § andra stycket första meningen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju
och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäk-
ring.

2 §

4

En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala

särskild löneskatt med 24,26 procent på inkomst enligt kommunalskattelagen
(1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv närings-
verksamhet som avses i 2 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension (passiv näringsverksamhet) samt på ersättning som utges enligt
sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna till
22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i
nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen utges i form av engångsbe-
lopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst. Om en skattskyldig
före årets början har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år men under hela året
uppburit hel ålderspension skall särskild löneskatt betalas med 18,09 procent
eller, om en skattskyldig avlidit under året, med 24,26 procent på inkomst
som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter. Be-
dömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för en förvärvs-
källa enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

4

Senaste lydelse 1997:940.

background image

3

SFS 1998:685

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som

betalas ut från och med den 1 januari 1999.

3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och

med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år
1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som in-
faller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. Äldre bestämmelser i 1 och 2 §§ gäller fortfarande för personer som är

födda 1937 eller tidigare.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.