SFS 1999:967 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

990967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 16,16 pro-

cent på lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65
år eller äldre och i övrigt med 24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens pla-
nerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förut-
sättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen
eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska
Kommunförbundet eller Landstingsförbundet,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller
till sjukbidrag,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-
drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

1

Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3

Senaste lydelse 1998:685.

SFS 1999:967

Utkom från trycket
den 7 december 1999

background image

2

SFS 1999:967

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt i
form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av kundtrohet
eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till
grund för förmånen anses som skattskyldig enligt denna lag, om inte denne
är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen. I fråga om sådan
för mottagaren skattepliktig intäkt av tjänst i form av en förmån eller ersätt-
ning som getts ut eller anses utgiven av fysisk person som är bosatt utom-
lands eller av utländsk juridisk person, skall den hos vilken mottagaren är
anställd i Sverige anses som skattskyldig enligt denna lag, om förmånen el-
ler ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte
finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller er-
sättningen och mottagaren.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första
stycket 13 och 5 § andra stycket första meningen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som
för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju
och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäk-
ring.

2 §

4

En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala

särskild löneskatt med 24,26 procent på inkomst enligt kommunalskatte-
lagen (1928:370) av annan näringsverksamhet här i landet än sådan aktiv
näringsverksamhet som avses i 2 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension (passiv näringsverksamhet) samt på ersättning som
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvis-
ningarna till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäk-
ring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen utges i
form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst.
Om en skattskyldig före årets början har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år
men under hela året uppburit hel ålderspension skall särskild löneskatt beta-
las med 16,16 procent eller, om en skattskyldig avlidit under året, med 24,26
procent på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om
socialavgifter. Bedömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv
görs för en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.
2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på avgångsersättning, lön eller

annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2000.

4

Senaste lydelse 1998:685.

background image

3

SFS 1999:967

3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från

och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter utgången av år 1999 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av
år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. För lön eller annan ersättning till arbetstagare som är födda 1937 eller

tidigare tillämpas 1 § i dess lydelse enligt lag (1998:340) om ändring i lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

5. För skattskyldiga som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 2 § i dess

lydelse enligt lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild lö-
neskatt på vissa förvärvsinkomster.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.