SFS 2001:1232 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

011232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

3 §

2

I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap. social-

avgiftslagen (2000:980).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2

Senaste lydelse 2000:988.

SFS 2001:1232

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.