SFS 2006:1339 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

061339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1 §

2 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 pro-

cent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens pla-
nerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förut-
sättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen
eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska
Kommunförbundet eller Landstingsförbundet,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller
till aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-
drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket.

1 Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2 Senaste lydelse 2004:820.

SFS 2006:1339

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1339

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen om allmän försäkring.

2 §

3 En enskild person eller ett dödsbo skall för varje år till staten betala

särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksam-
het enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning
som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § in-
komstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i nämnda
lagrum till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte ut-
gör kompensation för mistad inkomst. Om en skattskyldig avlidit under året
skall särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i
3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den nya lydelsen i 1 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och

med den 1 januari 2007.

3. Den nya lydelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med

den 1 januari 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ut-
gången av år 2006 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.

4. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om lön eller annan ersättning

enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet samt i fråga om inkomst enligt
2 § som uppbärs under år 2006 eller tidigare.

5. För lön eller annan ersättning till arbetstagare som är födda 1937 eller

tidigare tillämpas 1 § i dess lydelse enligt lagen (1998:340) om ändring i la-
gen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

6. För skattskyldiga som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 2 § i dess

lydelse enligt lagen (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2000:988.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.