SFS 2012:269 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

120269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

9 §

2

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första

och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde
styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–

fjärde styckena som avser kapitalförsäkring eller sådant tjänstepensionsavtal
som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänste-

pension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskat-
telagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skatte-

satsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller
7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är

skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföre-

tag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det, ska
det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del av
året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då jämkas
i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom fusion.

1 Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208.

2 Senaste lydelse 2011:1278.

SFS 2012:269

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:269

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatte-

underlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Bestämmelserna ska dock tilläm-

pas för tid från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.