SFS 2007:534 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

070534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

7 §

2

Värdepapper, som är upptaget till handel på en reglerad marknad, en

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet el-
ler som annars är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad
som är reglerad och öppen för allmänheten, tas upp till det noterade värdet.

Finns det i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller föremål för sådan handel som avses i
första stycket, skall de aktier i bolaget som inte är upptagna till eller föremål
för handel tas upp till samma värde som de aktier som är upptagna till eller
föremål för handel. Är flera aktieslag upptagna till eller föremål för handel,
skall de aktier som inte är upptagna till eller föremål för handel tas upp till
samma värde som de aktier som är upptagna till eller föremål för handel som
har den lägsta kursen.

Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl

anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas
vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade pri-
set vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål

att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av marknads-
värdena på fastigheterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt vid fastställande av kapitalunderlag

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 1994:1878.

SFS 2007:534

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

4

SFS 2007:528–550

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.