SFS 2008:136 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

080136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3, 9 och 12 §§ lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast
driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam-

het,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att insti-
tutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken

Avsatt till pensioner

enligt lagen om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
7. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse

som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett

utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en ka-
pital- eller pensionsförsäkring,

9. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett

utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett
fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjäns-
tepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse 2005:1172.

SFS 2008:136

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:136

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas

av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäk-
ringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart av-

ser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som
inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepen-
sion som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §

3

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderla-

get av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattnings-
året efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig
som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut
som avses i 2 § första stycket 4 medräknas dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen el-
ler tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den

del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio-
ner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4 avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksam-

het i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
taxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges
där. Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tid-

3

Senaste lydelse 2005:1172.

background image

3

SFS 2008:136

punkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för
årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller
dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år
1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt
gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgi-
vare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8 och 9

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänför-
liga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsoli-

deringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberätti-
gade på grund av försäkringar.

9 §

4

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1–3, 7 och 8 är hänförligt till annan personförsäkring än
pensionsförsäkring eller till annat med personförsäkring jämförbart tjänste-
pensionsavtal än sådant som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskatte-
lagen (1999:1229) uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatte-
underlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänste-

pension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomst-
skattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skatte-

satsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller
7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett svenskt livförsäkringsföretag

till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt 15 a kap. 1 eller 18 § för-
säkringsrörelselagen (1982:713) mellan sådana företag inträder det överta-
gande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföre-

tag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det, ska
det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del
av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då jäm-
kas i motsvarande mån.

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatte-

underlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

4

Senaste lydelse 2005:1172. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2008:136

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 §

5

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7, 8 och 9 ska dock alltid vara
kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på avtal som in-

gåtts den 2 februari 2007 eller senare med undantag för den nya bestämmel-
sen i 2 § första stycket 9 som tillämpas på avtal som ingåtts den 1 maj 2008
eller senare.

2. Livförsäkringsavtal som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse

och vilka ingåtts senast den 1 februari 2007, ska även efter ikraftträdandet av
denna lag likställas med pensionsförsäkring vid tillämpning av 9 §. Om en
premie betalas efter den 1 februari 2007 ska dock ett särskilt skatteunderlag
beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförligt till premiebe-
talningen om,

a) premien beror på att avtalet ändrats på ett sätt som medför ökad pre-

mieförpliktelse totalt sett eller att premiebetalningen tidigareläggs, eller

b) en större premie betalas än den som lägst ska betalas för betalningsperi-

oden enligt avtalet.

På ett sådant särskilt skatteunderlag ska skatt tas ut enligt 9 § andra

stycket.

3. Vid en överlåtelse av försäkringsavtal som tecknats före den 2 februari

2007 till en ny försäkringsgivare eller en överföring av sådana försäkrings-
avtal från en enhet till en annan hos försäkringsgivaren ska 2 § första stycket
7 a och 9 § sjätte och sjunde styckena tillämpas på det överlåtna eller över-
förda avtalet om transaktionen sker efter den 31 december 2008. I sådana
fall ska försäkringsavtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för
försäkringen övergår på den nya försäkringsgivaren respektive när försäk-
ringen förts över.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1999:1264.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.