SFS 2014:283 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

140283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel

dels att 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast

driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med
försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast drift-
ställe i Sverige,

3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institu-
tet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar pen-

sionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från
fast driftställe i Sverige, eller försäkring som anses som pensionsförsäkring
enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229),

7. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskatt-

ningsåret innehaft en kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse
som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige,

8. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar ett avtal

om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet
som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet
är jämförbart med en pensionsförsäkring,

9. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskatt-

ningsåret innehaft ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepen-
sionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige,
under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring,

1 Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2 Senaste lydelse 2011:1278.

SFS 2014:283

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:283

10. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som ingått ett avtal

om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet
som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor
som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstif-
telse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 inte innehas av

någon som är obegränsat skattskyldig eller ett svenskt handelsbolag, ska den
som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 och 7 omfattar inte försäkring som en-

bart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och
som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänste-
pension.

Vad som sägs i denna paragraf om svenska handelsbolag gäller också i

fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige.

12 §

3

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229).

Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 ska

dock alltid vara kalenderåret.

Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 och som

är svenska handelsbolag eller europeiska ekonomiska intressegrupperingar
ska vara räkenskapsåret.

13 § Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 som har ett beskatt-
ningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)
som inte är ett kalenderår, ska ta upp skatteunderlag för avkastningsskatt det
beskattningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen som går
ut närmast efter kalenderåret.

Om beskattningsåret enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen

går ut efter den 30 juni under kalenderåret, ska dock skatteunderlag för av-
kastningsskatt tas upp det beskattningsåret.

Om en skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6–10 upplöses genom

likvidation, konkurs eller ett liknande förfarande, ska skatteunderlag för av-
kastningsskatt avseende det kalenderår då den skattskyldige upplöses tas upp
det beskattningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen som
går ut när den skattskyldige upplöses.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Bestämmelserna i 2 § i sina nya lydelser tillämpas vid beräkning av skat-

teunderlag hänförligt till kapitalförsäkring som avser tid efter den
31 maj 2014 och vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till pensionsför-
säkring som avser tid efter den 31 december 2014. Vid beräkning av skatte-
underlag för avkastningsskatt avseende kapitalförsäkring för 2014 ska endast
premier som betalats efter den 31 maj beaktas.

3. Vad som anges i punkt 2 beträffande kapitalförsäkring och pensions-

försäkring gäller i tillämpliga delar också avtal om tjänstepension.

4. Bestämmelsen i 12 § tredje stycket tillämpas första gången på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 maj 2014.

5. Bestämmelserna i 13 § tillämpas första gången

3 Senaste lydelse 2011:1278.

background image

3

SFS 2014:283

a) på skatteunderlag för avkastningsskatt som är hänförligt till kalenderår

2013, och

b) då den skattskyldige enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarande-

lagen (2011:1244) har ett beskattningsår som går ut efter den 31 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.