SFS 2008:1349 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

081349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 a § lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

10 a §

2

Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 7 har rätt till nedsätt-

ning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt
eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till för-
säkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat.
Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning enligt
lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt
avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punktskatt
och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma för-
säkring.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av

begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förut-
sättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga
de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får
nedsättning ske med skäligt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112.

2

Senaste lydelse 2004:1304.

SFS 2008:1349

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.