SFS 2015:773 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

150773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 d och 10 a §§ lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

3 d §

2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med

den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången
av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. För skatt-
skyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapital-
underlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller
tredje stycket.

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt

3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, mul-
tiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast
före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget är dock
lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om

tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

10 a §

3

Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 har rätt till ned-

sättning av skatten på försäkring och avtal om tjänstepension med belopp som
motsvarar den utländska skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen
(1970:624) som är hänförlig till försäkringen eller tjänstepensionsavtalet och
som försäkringsgivaren, tjänstepensionsinstitutet eller den skattskyldige har
betalat. Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning
enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk
skatt avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punkt-
skatt och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäkring
eller samma tjänstepensionsavtal.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av

begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar
för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de uppgif-

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2011:1278.

3 Senaste lydelse 2011:1278.

SFS 2015:773

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:773

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

ter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får nedsätt-
ning ske med skäligt belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 3 d och 10 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.