SFS 1991:1847

911847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1847 Lag

Utkom från trycket

oiii ändHng 1 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

den 30 december 1991 penslonsmedel;

Utfärdad den 19 december 1991.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1990:661) om avkast­

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

5 § Skatten uppgår till 10 procent av skatteunderlaget enligt 3 § första-

tredje styckena.

Skatten uppgår till 1,1 procent av skatteunderlaget enligt 3§ Qärde

stycket. I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader
skall skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla om

pensionsskuld som avses i ny ssnämnda stycke helt upplöses under beskatt­
ningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tilläm­

pas dock för beskattningsår som påböijats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Anders Lindgren

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:60, SkUlO, rskr. 97.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.