SFS 1991:1915

911915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1915

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på utkom från trycket

pensionsmedel;

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 8 §§ lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pen sionsmedel skall ha följande lydelse.

2 § Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här i

riket,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäk ring hänförlig verk­

samhet,

4. pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubrike n

Avsatt till pensioner enligt 5 § la gen om tryggan de av pensionsutfästelse

m.m.

I frå ga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttax eringen be­

handlas som handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

8§ Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) gäller vid taxering till

avkastningsskatt. I fråga om debitering o ch uppbörd av avkastningsskatt
gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272).

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1992 och tillämpas från och med

1992 års taxering.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Anders Lindgren

(Finansdepartementet)

Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100.

3505

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.