SFS 1990:661

900661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:661 Lag

uikom frän trycket

oHi avkastnmgsskatt på pensionsmedel;

den 26 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

.4llfnän bestämmelse

1 § Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag.

Skattskyldighet
2 § Skattskyldiga till avkastningsskat t är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här i

riket,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verk ­

samhet,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions­

utfästelse m. m.,

5. arbetsgivare som i sin b alansräkning redovisar skuld under rubriken

Avsatt till pensioner enligt 5 § lag en om tryggande av pensionsutfästelse
m. m.

3 § Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § i och 3 utgörs a v

nettointäkten av den kapital- och fastighetsförvaltning som belöper på

pensionsförsäkringar som meddelats direkt eller meddelats i återförsäk­
ring åt annat inländskt försäkringsföretag.

Skatteunderlaget for skattskyldiga som avses i 2 § 2 utgörs av nettointäk­

ten av den kapital- och fastighetsförvaltning, som härr ör från bolagets här i

'278

' Prop. 1989/90: 110, SktJ30. rskr. 356,

¬

background image

riket bedrivna försäkringsrörelse och som belöper på pensionsförsäkringar

SFS 1990:661

som meddelats direkt eller meddelats i återförsäk ring åt inländskt försäk­

ringsföretag.

Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 4 utgörs av nettointäk­

ten av stiftelsens kapital- och fastighetsförvaltning.

Skatteunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § 5 utgörs av pensions­

skuldens belopp vid ingången av beskattningsåret, såvitt avser sådana

pensionsåtaganden för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt punkt
20 d jämfört med punkt 20 e av anvisningarna till 23 § kommu nalskatte­
lagen (1928:370) och såvitt avser sådana pensionsåtaganden för vilka
avdragsrätt föreligger enligt 8 § lagen (1975:1348) om ikraftträdande av
lagen (1975: 1347) om ändring i k ommunalskattelagen (1928:370).

4 § Vid beräkning av nettointäkten av kapital- och fastighetsförvaltning
som avses i 3 § första — tredje styckena skall reglerna för inkomstslaget

näringsverksamhet vid taxering enligt lagen (1947:576) om statlig in­
komstskatt ti llämpas.

Skatiesais

5 § Skatten uppgår till 10 procent av skatteunderlaget enligt 3 § första -

tredje styckena såvitt underlaget avser tjänstepension och till 15 procent
såvitt underlaget avser annat än tjänstepension.

Skatten uppgår till 1,1 procent av skatteunderlaget enligt 3§ fjärde

stycket. 1 det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader
skall skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Detsamma skall gälla om

pensionsskuld som avses i nyssnämnda stycke helt upplöses under beskatt­
ningsåret.

Övriga bestämmelser
6 § Skattskyldiga som avses i 2 § 5 får utan hinder av bestämmelserna i

20 § kommunalsk attelagen (1928: 370) göra avdrag för avkastningsskatt i
förvärvskällan.

7 § Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt tuse ntal kronor.

Beteckningar i denn a lag har samma betydelse som i kom munalskatte­

lagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

8 § Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om taxering för in­

komst skall t illämpas när skatteunderlaget bestäms. I fråga om debitering

och uppbörd av avkastningsskatt gäller bestämmelserna i uppbördslagen
(1953:272).

Denna lag träd er i kraft den 1 ju li 1990 och tilläm pas första gången vid

1992 års taxering. Lagen tillämpas dock inte om beskattningsåret har

påbörjats före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret vid 1992 års

taxering del av kalenderåre t 1990 nedsätts skatten med belopp m otsvaran­

de den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.

För skattskyldiga som bedriver försäkringsrörelse och för pensionsstif­

telser skall innehavet av värdepapper värderas till det högsta av anskalV-

ningsvärdet och marknad svärdet vid övergångstilirället. Innehavet av an d-

1279

¬

background image

SFS 1990.661

ra fastigheter än anläggningsfasligheter skall värderas till det högsta av

anskaffningsvärdet och det uppskattade värdet vid övcrgångst ilirälict.

' ^

På regeringens vägnar

ODD ENGSTRÖM

ERIK ÅSBRINK

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.