SFS 2016:1237 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

161237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

3 d §

2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med

den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången
av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. Skatte-
underlaget är dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapitalunderlaget
som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje
stycket.

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt

3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§,
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret när-
mast före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget är
dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om

tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92.

2 Senaste lydelse 2015:773.

SFS 2016:1237

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.