SFS 2017:1251 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

171251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

3 d §

2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med

den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången
av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. Skatte-
underlaget är dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För skattskyldiga
som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapitalunderlaget
som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje
stycket.

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt

3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, mul-
tiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast
före beskattningsåret ökad med en procentenhet. Skatteunderlaget är dock
lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om

tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för be-

skattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82.

2 Senaste lydelse 2016:1237.

SFS 2017:1251

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.