SFS 1993:1568 Lag om ändring i lagen (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS 1993_1568 Lag om ändring i lagen (1993_947) om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1568 Lag

om ändring i lagen (1993:947) om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;

Utkom från trycket
den 29 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel i dess lydelse enligt lagen (1993:947)
om ändring i nämnda lag

dels att 2, 3, 7 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna till ändringslagen skall införas

två nya punkter, 3 och 4, av nedan angivna lydelse.

2 § Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,

2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här i

landet genom etablering,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verk-

samhet,

4. pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken

Avsatt till pensioner enligt 5 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.,

6. i Sverige bosatt innehavare av pensionssparkonto enligt 1 kap. 2 §

lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

I fråga om handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

3 § Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra — sjätte styckena,
multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas
nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1 —4 utgörs kapitalunder-

laget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskatt-
ningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 medräknas dock endast sådana
tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäk-
ringsrörelsen.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från

tillgångar och skulder som är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar
meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbets-
marknadens huvudorganisationer.

Vid beräkning av kapitalunderlag skall även bortses från den del av

tillgångar och skulder som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkningar
eller som avser försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till
försäkringsklass enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första
stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

1

Prop. 1993/94:50 och 1993/94:85, bet. 1993/94:SkU15 och 1993/94:SkU16, rskr.

1993/94:108 och 1993/94:110.

4006

background image

SFS 1993:1568

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5

utgörs av pensionsskuldens belopp vid ingången av beskattningsåret. Vid
bestämning av pensionsskuldens belopp skall beaktas sådana pensionsåta-
ganden för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt punkt 20 d jäm-

fört med punkt 20 e av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen
(1928: 370) och sådana pensionsåtaganden för vilka avdragsrätt föreligger
enligt 8 § lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6

utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är
hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt
denna lag som är hänförlig till kontot.

7 § Värdepapper, som är noterat vid en svensk eller utländsk börs eller
noterat vid en auktoriserad marknadsplats eller som annars är föremål för
regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för
allmänheten, tas upp till det noterade värdet. Värdepapper för vilket
skatteplikten är begränsad enligt 3 § 1 mom. lagen (1947: 576) om statlig
inkomstskatt tas dock upp till

1. 65 procent av det noterade värdet om tillgången ingår i kapitalunder-

lag som är hänförligt till annan försäkring än pensionsförsäkring, och

2. 80 procent av det noterade värdet i övriga fall.
Nedsättningen av värdet enligt första stycket 1 och 2 med 35 respektive

20 procent skall i fråga om andelar i svenska värdepappersfonder reduce-
ras i samma utsträckning som skatteplikt gäller för utdelningen på andelen
året före beskattningsåret enligt 3 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade

eller föremål för sådan notering som avses i första stycket, skall de aktier i
bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade

aktierna. Är flera aktieslag noterade, skall de inte noterade aktierna tas
upp till samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl

anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas
vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade
priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål

att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av mark-
nadsvärdena på fastigheterna.

10 § Om inte annat följer av andra stycket gäller bestämmelserna i

taxeringslagen (1990:324) vid taxering till avkastningsskatt och bestäm-
melserna i uppbördslagen (1953:272) i fråga om debitering och uppbörd
av sådan skatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pen-
sionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt
pensionsparande.

I fråga om förfarandet vid beskattningen i fall som avses i andra stycket

gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter i tillämpliga delar. Med skattskyldig avses därvid det pen-

4007

background image

SFS 1993:1568

sionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat pensionssparavtal.
Pensionssparinstitutets beskattningsår är redovisningsperiod. Pensions-
sparinstitutet skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt
bestämmelserna i 8 kap. lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensions-

sparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 5 kap. 13 § lagen
om punktskatter och prisregleringsavgifter tillgodoföras kontot. Har kon-
tot avslutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det
pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslu-
tade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut
beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931)
om individuellt pensionssparande.

3. De nya bestämmelserna i 7 § andra stycket tillämpas första gången för

beskattningsår som påbörjas efter utgången av år 1994.

4. Pensionssparinstitut som skall redovisa avkastningskatt enligt 10 §

andra och tredje styckena skall lämna deklaration första gången för den
redovisningsperiod som innefattar tidpunkten den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

4008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.