SFS 1994:1878 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS 1994_1878 Lag om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6633

SFS 1994:1878
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiUl, rskr. 1994/95:145.

background image

SFS 1994:1878

7 §2 Värdepapper, som är noterat vid en svensk eller utländsk börs eller

noterat vid en auktoriserad marknadsplats eller som annars är foremål för
regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för
allmänheten, tas upp till det noterade värdet.

Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade

eller föremål för sådan notering som avses i första stycket, skall de aktier i
bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade
aktierna. Är flera aktieslag noterade, skall de inte noterade aktierna tas
upp till samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl

anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas
vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade
priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål

att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av mark-
nadsvärdena på fastigheterna.

9 §3 Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte
annat följer av andra och tredje styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1 - 3 är hänförligt till annan personförsäkring än pen-
sionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteun-
derlaget.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall

skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras
om hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 32 §

1 mom. första stycket j kommunalskattelagen (1928:370) eller pensions-

skuld som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser tilläm-

pas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1993: 1568. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1993:947.

6634

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.