SFS 1994:1879 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS 1994_1879 Lag om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1879
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

2 §2 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,

2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse här i

landet genom etablering,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verk-

samhet,

4. pensionsstiftelse enligt lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken

Avsatt till pensioner enligt 5 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse

m.m.,

6. i Sverige bosatt innehavare av pensionssparkonto enligt 1 kap. 2 §

lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

I fråga om handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering är

dock delägarna respektive medlemmarna skattskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången

vid 1996 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattnings-
år som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95: SkUl 1, rskr. 1994/95:157.

2

Senaste lydelse 1993: 1568.

6635

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.