SFS 1994:1880 Lag om ändring i lagen (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS 1994_1880 Lag om ändring i lagen (1994_1878) om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1880

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1994; 1878) om ändring i lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:1878)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

9 § Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte
annat följer av andra och tredje styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1 - 3 är hänförligt till annan personförsäkring än pen-
sionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteun-
derlaget.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall

skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras
om hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 32 §

1 mom. första stycket j kommunalskattelagen (1928:370) eller pensions-

skuld som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret.
Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag till ett
annat sådant företag eller sker fusion enligt 15 a kap. 1 eller 18 § försäk-
ringsrörelselagen (1982:713) anses som om överlåtande och övertagande
företag utgjort en skattskyldig.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:91, bet 1994/95: SkU1 1, rskr. 1994/95:157.

6636

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.