SFS 1997:538 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS 1997_538 Lag om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

953

SFS 1997:538

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

10 §2 Om inte annat följer av andra stycket gäller bestämmelserna i taxe-

ringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) för avkast-
ningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensions-
sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pen-
sionsparande.

I fråga om förfarandet vid beskattningen i fall som avses i andra stycket

gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter i tillämpliga delar. Med skattskyldig avses därvid det pensions-

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1993:1568.

background image

954

SFS 1997:538

sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat pensionssparavtal. Pensions-
sparinstitutets beskattningsår är redovisningsperiod. Pensionssparinstitutet
skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första

stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt be-
stämmelserna i 8 kap. lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionsspar-

institut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 5 kap. 13 § lagen om
punktskatter och prisregleringsavgifter tillgodoföras kontot. Har kontot av-
slutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pen-
sionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade
kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut belop-
pet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om indi-
viduellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången

vid 1999 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.