SFS 1997:538 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / SFS 1997:538 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1997_538 Lag om ändring i lagen (1990_661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

953

SFS 1997:538

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

10 §2 Om inte annat följer av andra stycket gäller bestämmelserna i taxe-

ringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) för avkast-
ningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensions-
sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pen-
sionsparande.

I fråga om förfarandet vid beskattningen i fall som avses i andra stycket

gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter i tillämpliga delar. Med skattskyldig avses därvid det pensions-

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1993:1568.

background image

954

SFS 1997:538

sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat pensionssparavtal. Pensions-
sparinstitutets beskattningsår är redovisningsperiod. Pensionssparinstitutet
skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första

stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt be-
stämmelserna i 8 kap. lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

�&terbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionsspar-

institut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 5 kap. 13 § lagen om
punktskatter och prisregleringsavgifter tillgodoföras kontot. Har kontot av-
slutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pen-
sionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade
kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut belop-
pet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om indi-
viduellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången

vid 1999 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.