SFS 1998:332 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

980332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3, 9 och 11 §§ lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verk-

samhet,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken

Avsatt till pensioner

enligt lagen om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. i Sverige bosatt innehavare av pensionssparkonto enligt 1 kap. 2 § lagen

(1993:931) om individuellt pensionssparande,

7. svensk juridisk person och i Sverige bosatt fysisk person som innehar
a) kapitalförsäkring som avses i punkt 1 av anvisningarna till 31 § kom-

munalskattelagen (1928:370) och är meddelad i försäkringsrörelse som inte
bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt sjuttonde stycket

av samma anvisningspunkt.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart av-

ser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som
inte är återköpsbar.

3 §

3

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra

åttonde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret när-
mast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till
helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1

4 utgörs kapitalunder-

laget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskatt-

1

Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265.

2

Senaste lydelse 1996:1236.

3

Senaste lydelse 1996:1236.

SFS 1998:332

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:332

ningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skatt-
skyldig som avses i 2 § första stycket 2 medräknas dock endast sådana till-
gångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkrings-
rörelsen.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av avsättningsbeloppet

vid ingången av beskattningsåret avseende

sådana

pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
taxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska grunder

beräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livför-
säkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall en-

dast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna
tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras
för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning
gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången
av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, så-
vitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbets-
givare på grund av anställds byte av tjänst.

9 §

4

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra och tredje styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1

3 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än pen-

sionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteun-
derlaget.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skat-

tesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om
hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 32 § 1 mom. för-
sta stycket j kommunalskattelagen (1928:370) eller avsättning som avses i

4

Senaste lydelse 1996:1236.

background image

3

SFS 1998:332

3 § fjärde

stycket helt upplöses under beskattningsåret. Överlåts ett helt

försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag till ett annat sådant företag
eller sker fusion enligt 15 a kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) anses som om överlåtande företag och övertagande företag ut-
gjort en skattskyldig.

11 §

5

Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 får utan hinder av be-

stämmelserna i 20 § kommunalskattelagen (1928:370) i förvärvskällan göra
avdrag för sådan avkastningsskatt som tas ut på i 3 § första och fjärde styck-
ena angivet underlag. Avdrag skall därvid medges för avkastningsskatten
före eventuell nedsättning genom avräkning av utländsk skatt.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas vad gäller 2 § för-

sta gången vid 1999 års taxering, 3 § första gången vid 2001 års taxering
samt 9 och 11 §§ första gången vid 1998 års taxering. De nya bestämmel-
serna i 3 § skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om
den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxe-
ringar.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1993:947.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.