SFS 2019:785 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2019-785.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a och 3 b §§ lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

3 a §2 För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapital-
underlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänste-
pensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

3. är hänförlig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1 och 2 enligt 2 kap. 11 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043)
och försäkringsklass I b och IV enligt 2 kap. 12 § samma lag eller 2 kap.
11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal

som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
beskattningen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 och 7

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

1 Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46.

2 Senaste lydelse 2011:1278.

SFS

2019:785

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:785

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräknings-

grunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel
i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tid-
punkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för
årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde styckena. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, över-
låtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8–10

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hän-
förliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av andra stycket 1 ska tillgångar som svarar mot kon-

solideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § för-
säkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till
den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till för-
säkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

3 b §3 För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1, 2, 7 och 9 ska även
värdet av de sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret
till kapitalförsäkring eller till sådant avtal om tjänstepension som är jäm-
förbart med kapitalförsäkring ingå i kapitalunderlaget. Vid beräkning av
detta värde ska premier som har betalats under den andra halvan av beskatt-
ningsåret beräknas till halva värdet.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det, för skatt-

skyldig som avses i 2 § första stycket 1 och 2, bortses från premiebetalningar
som

1. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

2. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

3. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1 och 2 enligt 2 kap. 11 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043)
och försäkringsklass I b och IV enligt 2 kap. 12 § samma lag eller 2 kap.
11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1278.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.