SFS 2002:412 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

020412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

10 §

2

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningsla-

gen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensions-
sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pen-
sionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen skall vad som
sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionsspar-
institutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionsspar-
institutet skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt
bestämmelserna i 22 kap. skattebetalningslagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionsspar-

institut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 19 kap. 12 § skattebe-
talningslagen

tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats skall institutet ombe-

sörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de
tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns
inte sådant konto skall institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för
utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse 1997:538.

SFS 2002:412

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.