SFS 2022:639 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2022-639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

9 §2 Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första
och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde
styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–

fjärde styckena som avser kapitalförsäkring eller sådant tjänstepensionsavtal
som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om

tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2
inkomstskattelagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska

skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras
om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller
7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Om det sker fusion mellan ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt

enligt denna lag och ett annat sådant företag inträder det övertagande
företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Detsamma
gäller vid sådana överlåtelser av försäkringsbestånd som anges i 39 kap. 12 §
första stycket inkomstskattelagen mellan två livförsäkringsföretag som är
skattskyldiga enligt denna lag.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkrings-

företag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den
del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.

1 Prop. 2021/22:154, bet. 2021/22:SkU26, rskr. 2021/22:299.
2 Senaste lydelse 2012:269.

SFS

2022:639

Publicerad
den

1 juni 2022

background image

2

SFS

2022:639

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas

skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska
dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 9 § i den nya lydelsen tillämpas dock på överlåtelser

av försäkringsbestånd som genomförs efter den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.