SFS 2022:1751 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2022-1751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 3 a–3 d och 10 a §§ lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

2 §2 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast
driftställe i Sverige,

3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe
i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att
institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar

pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs
från fast driftställe i Sverige, eller försäkring som anses som pensions-
försäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229),

7. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under be-

skattningsåret innehaft en kapitalförsäkring som är meddelad i försäkrings-
rörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige,

8. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar ett

avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verk-
samhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att
avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring,

9. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under be-

skattningsåret innehaft ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i
Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapital-
försäkring,

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.
2 Senaste lydelse 2014:283.

SFS

2022:1751

Publicerad
den

15 december 2022

background image

2

SFS

2022:1751

10. obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som ingått ett

avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verk-
samhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet inne-
håller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

11. svenska företag som tillhandahåller PEPP-produkter och som inte

omfattas av 1,

12. utländska företag som tillhandahåller PEPP-produkter i en verksam-

het som bedrivs från fast driftställe i Sverige och som inte omfattas av 2,

13. obegränsat skattskyldiga som under beskattningsåret innehaft ett avtal

om sparande i en PEPP-produkt med ett utländskt företag som tillhanda-
håller PEPP-produkter i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe
i Sverige.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 inte innehas

av någon som är obegränsat skattskyldig eller ett svenskt handelsbolag, ska
den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 och 7 omfattar inte försäkring som

enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder
och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om
tjänstepension.

Vad som sägs i denna paragraf om svenska handelsbolag gäller också i

fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige.

3 a §3 För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapital-
underlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av be-
skattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänste-
pensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna
verksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas eller PEPP-spararnas räkning,
2. är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer,

3. är hänförlig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkrings-

klass 1 och 2 enligt 2 kap. 11 § första stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043) och försäkringsklass I b och IV enligt 2 kap. 12 § samma lag
eller 2 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal

som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
beskattningen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till

3 Senaste lydelse 2019:785.

background image

3

SFS

2022:1751

pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 och 7

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tid-
punkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för
årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde styckena. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst,
överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8–10

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hän-
förliga till avtalet om tjänstepension.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 11

och 12 utgörs av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret, efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt,
som är hänförliga till verksamheten att tillhandahålla PEPP-produkter. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 12 medräknas dock endast sådana
tillgångar och finansiella skulder som är hänförliga till den i Sverige be-
drivna verksamheten. Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska det bortses
från den del av tillgångar och skulder som inte förvaltas för PEPP-spararnas
räkning.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 13

utgörs av värdet av avtalet om sparande i en PEPP-produkt vid beskattnings-
årets ingång.

Vid tillämpning av andra stycket 1 ska tillgångar som svarar mot

konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 §
försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till
den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till
försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar.

3 b §4 För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1, 2, 7, 9 och 11–13
ska även värdet av de sammanlagda premier eller inbetalningar som har
betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring, till sådant avtal om
tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring eller till PEPP-
produkt ingå i kapitalunderlaget. Vid beräkning av detta värde ska premier
och inbetalningar som har betalats under den andra halvan av beskattnings-
året beräknas till halva värdet.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det, för skatt-

skyldig som avses i 2 § första stycket 1 och 2, bortses från premiebetalningar
som

1. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer,

4 Senaste lydelse 2019:785.

background image

4

SFS

2022:1751

2. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

3. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkrings-

klass 1 och 2 enligt 2 kap. 11 § första stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043) och försäkringsklass I b och IV enligt 2 kap. 12 § samma lag
eller 2 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

3 c §5 Vid överlåtelse under beskattningsåret av en kapitalförsäkring, ett
avtal om tjänstepension som är jämförbart med en kapitalförsäkring eller ett
avtal om sparande i en PEPP-produkt som avses i 2 § första stycket 7, 9
eller 13 ska kapitalunderlaget som beräknas enligt 3 a och 3 b §§ fördelas
mellan överlåtare och förvärvare enligt andra och tredje styckena.

Den överlåtare som vid beskattningsårets ingång innehade en kapital-

försäkring, ett avtal om tjänstepension eller ett avtal om sparande i en PEPP-
produkt ska ta med det värde som avses i 3 a § sjätte–elfte styckena i kapital-
underlaget.

Överlåtare och förvärvare ska i kapitalunderlaget ta med premie-

betalningar eller inbetalningar enligt 3 b § som görs till försäkringen, avtalet
om tjänstepension respektive avtalet om sparande i en PEPP-produkt under
den tid då överlåtare respektive förvärvare innehaft försäkringen, avtalet om
tjänstepension respektive avtalet om sparande i en PEPP-produkt.

3 d §6 Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat
med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före
ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje
stycket. Skatteunderlaget är dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av
kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt
andra eller tredje stycket.

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt

3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§,
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret
närmast före beskattningsåret ökad med en procentenhet. Skatteunderlaget
är dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser
1. sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapital-

försäkring,

2. tillhandahållande av PEPP-produkter, och
3. avtal om sparande i en PEPP-produkt.
Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

10 a §7 Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 och 13 har rätt
till nedsättning av skatten på försäkring, avtal om tjänstepension och avtal
om sparande i en PEPP-produkt med belopp som motsvarar den utländska
skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig
till försäkringen, tjänstepensionsavtalet eller avtalet om sparande i en PEPP-
produkt och som försäkringsgivaren, tjänstepensionsinstitutet, företaget som
tillhandahåller PEPP-produkten eller den skattskyldige har betalat.

5 Senaste lydelse 2011:1278.
6 Senaste lydelse 2017:1251.
7 Senaste lydelse 2015:773.

background image

5

SFS

2022:1751

Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning enligt
lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt
avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punktskatt
och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma
försäkring, samma avtal om sparande i en PEPP-produkt eller samma
tjänstepensionsavtal.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av

begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar
för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de
uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får
nedsättning ske med skäligt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.