SFS 2022:1764 Lag om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2022-1764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i stället för lydelsen enligt lagen (2022:640)
om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

9 § Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första
och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde
styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–fjärde

styckena som avser kapitalförsäkring, sådant tjänstepensionsavtal som är
jämförbart med kapitalförsäkring eller PEPP-produkt.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänste-

pension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomst-
skattelagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skatte-

satsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a
eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är

skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkrings-

företag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den
del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.

SFS

2022:1764

Publicerad
den

15 december 2022

background image

2

SFS

2022:1764

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatte-

underlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.