SFS 1999:1129 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

991129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

3 §

2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–åttonde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderla-

get av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattnings-
året efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig
som avses i 2 § första stycket 2 medräknas dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio-
ner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
taxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

1

Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.

2

Senaste lydelse 1998:332.

SFS 1999:1129

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1129

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall en-

dast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna
tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras
för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning
gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången
av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, så-
vitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbets-
givare på grund av anställds byte av tjänst.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot konso-

lideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberätti-
gade på grund av försäkringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.