SFS 2003:1195 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

031195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam-

het,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken

Avsatt till pensioner

enligt lagen om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
7. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte be-

drivs från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229).

Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av nå-

gon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäkringen
anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart av-

ser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som
inte är återköpsbar.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första

gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för be-
skattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

1

Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120.

2

Senaste lydelse 1999:1264.

SFS 2003:1195

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1195

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.