SFS 2005:1172 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

051172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3 och 9 §§ lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

2 §

2 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast
driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam-

het,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i
Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att insti-
tutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfäs-
telse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
7. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte be-

drivs från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett

utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en ka-
pitalförsäkring.

Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av nå-

gon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäkringen
anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart av-

ser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som

1 Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114.

2 Senaste lydelse 2003:1195.

SFS 2005:1172

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

2

SFS 2005:1172

inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepen-
sion som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §

3 Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderla-

get av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattnings-
året efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig
som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut
som avses i 2 § första stycket 4 medräknas dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen el-
ler tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio-
ner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna i tredje stycket skall också gälla i tjänstepensionsverk-

samhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
taxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges
där. Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall en-

dast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna
tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras
för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning
gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången
av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, så-

3 Senaste lydelse 1999:1129.

background image

3

SFS 2005:1172

vitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbets-
givare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till
avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot konso-

lideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för
försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får
användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberätti-
gade på grund av försäkringar.

9 §

4 Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra och fjärde styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1–3, 7 och 8 är hänförligt till annan personförsäkring än
pensionsförsäkring eller till annat med personförsäkring jämförbart tjänste-
pensionsavtal än sådant som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskatte-
lagen (1999:1229) uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatte-
underlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan kapitalförsäk-

ring som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6–16 §§ inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verk-
samhet i Sverige.

Med pensionsförsäkring likställs också sådana avtal om tjänstepension

som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skat-

tesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om
hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § in-
komstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt upplö-
ses under beskattningsåret. Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett liv-
försäkringsföretag till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt
15 a kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) inträder det överta-
gande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid

2007 års taxering.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1304.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.