SFS 1999:1264 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

991264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om av-

kastningsskatt på pensionsmedel

2

dels

att 11 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2, 9 och 12 §§ samt övergångsbestämmelserna till lagen skall ha

följande lydelse.

2 §

3

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam-

het,

4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfäs-
telse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
7. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs

från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart av-

ser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som
inte är återköpsbar.

9 §

4

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra och tredje styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1–3 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än pen-

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av 11 § 1998:332.

3

Senaste lydelse 1998:332.

4

Senaste lydelse 1998:332.

SFS 1999:1264

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1264

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

sionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteun-
derlaget.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skat-

tesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om
hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § in-
komstskattelagen (1999:1229) eller avsättning som avses i 3 § fjärde stycket
helt upplöses under beskattningsåret. Överlåts ett helt försäkringsbestånd
från ett livförsäkringsföretag till ett annat sådant företag eller sker fusion en-
ligt 15 a kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) inträder det
övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

12 §

5

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 skall dock alltid vara kalender-
året.

Denna lag

6

träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid

1992 års taxering. Lagen tillämpas dock inte om beskattningsåret har påbör-
jats före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret vid 1992 års taxering del
av kalenderåret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel av
beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.

För skattskyldiga som bedriver försäkringsrörelse och för pensionsstiftel-

ser skall innehavet av värdepapper värderas till det högsta av anskaffnings-
värdet och marknadsvärdet vid övergångstillfället. Innehavet av andra fastig-
heter än anläggningsfastigheter skall värderas till det högsta av anskaff-
ningsvärdet och det uppskattade värdet vid övergångstillfället.

Om ett ömsesidigt livförsäkringsföretag överlåter hela sitt försäkringsbe-

stånd till ett för ändamålet bildat försäkringsaktiebolag, inträder det överta-
gande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation vid till-
lämpning av andra stycket.

Denna lag

7

träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången

vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:1236.

6

1990:661.

7

1999:1264.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.