SFS 2004:1304 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

041304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 10 a §§ lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

9 §

2

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra och fjärde styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 1–3 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än pensions-
försäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan kapitalförsäk-

ring som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6–16 §§ inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skat-

tesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om
hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § in-
komstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § fjärde stycket helt upp-
löses under beskattningsåret. Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett liv-
försäkringsföretag till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt
15 a kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) inträder det över-
tagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

10 a §

3

Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 7 har rätt till nedsätt-

ning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt
eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till för-
säkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat.
Nedsättning för utländsk skatt medges endast om rätt till avräkning enligt la-
gen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt
avses dels sådan skatt som anges i 14 § nämnda lag, dels punktskatt och för-

1 Prop. 2004/05:31, bet. 2004/05:SkU14, rskr. 2004/05:132.

2 Senaste lydelse 1999:1264.

3 Senaste lydelse 1996:1236.

SFS 2004:1304

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1304

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

mögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av
senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäkring.

Det åligger den skattskyldige att lämna den utredning som behövs för

prövning av frågan om nedsättning av skatt. Har den skattskyldige visat att
förutsättningar för nedsättning föreligger men inte förmått lämna samtliga
de uppgifter som fordras för tillämpningen av nedsättningsreglerna får ned-
sättning ske med skäligt belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

vid 2006 års taxering.

2. De nya bestämmelserna i 9 § tredje stycket 1 tillämpas endast på för-

säkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.