SFS 2023:761 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2023-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel

Utfärdad den 30 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

9 §2 Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första
och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde
styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–

fjärde styckena som avser kapitalförsäkring, sådant tjänstepensionsavtal
som är jämförbart med kapitalförsäkring eller PEPP-produkt.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om

tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2
inkomstskattelagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska

skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras
om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är

skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkrings-

företag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den
del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller vid överlåtelse genom fusion
och om ett livförsäkringsföretag för över sitt registrerade säte i Sverige till
en stat inom EES.

1 Prop. 2023/24:15, bet. 2023/24:SkU5, rskr. 2023/24:34.
2 Senaste lydelse 2022:640.

SFS

2023:761

Publicerad
den

5 december 2023

background image

2

SFS

2023:761

För den som efter överlåtelsen eller på grund av överföringen av det

registrerade sätet inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som
om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med
hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.