SFS 2011:74 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

110074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 5, 9–10 a och 12 §§ lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast
driftställe i Sverige,

3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe
i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att
institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse

som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

7. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett

utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en
kapital- eller pensionsförsäkring,

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett

utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett
fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänste-
pensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2008:136.

SFS 2011:74

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:74

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 6 a inte innehas

av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i
försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 omfattar inte försäkring som enbart

avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och
som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om
tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §

3

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret
närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapital-

underlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska
tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock
endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige
bedrivna försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den

del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverk-

samhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
taxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

3 Senaste lydelse 2008:136.

background image

3

SFS 2011:74

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna
tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras
för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning
gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången
av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller,
såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan
arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 och 8

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är
hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot

konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 §
försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till
den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till
försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar.

5 §

4

Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bok-

fört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska tillgångarna
dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §.

9 §

5

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte

annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.

För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i

2 § första stycket 1, 2, 6 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än
pensionsförsäkring eller till annat med personförsäkring jämförbart
tjänstepensionsavtal än sådant som avses i 28 kap. 2 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) uppgår skatten till 30 procent av nio
tiondelar av skatteunderlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om

tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2
inkomstskattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skatte-

satsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller
7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är

skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

4 Senaste lydelse 1993:947.

5 Senaste lydelse 2008:136.

background image

4

SFS 2011:74

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkrings-

företag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den
del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatte-

underlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

10 §

6

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalnings-

lagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 §

första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensions-
sparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt
pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska vad som
sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensions-
sparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensions-
sparinstitutet ska vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första

stycket 5 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt be-
stämmelserna i 22 kap. skattebetalningslagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensions-

sparinstitut ska beloppet tillsammans med räntan enligt 19 kap. 12 § skatte-
betalningslagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats ska institutet om-
besörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de
tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns
inte sådant konto ska institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för
utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

10 a §

7

Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 har rätt till nedsätt-

ning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt
eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till
försäkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat.
Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning enligt
lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt
avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punktskatt
och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma
försäkring.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av

begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förut-
sättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga
de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättnings-
reglerna, får nedsättning ske med skäligt belopp.

6 Senaste lydelse 2002:412.

7 Senaste lydelse 2008:1349.

background image

5

SFS 2011:74

12 §

8

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6, 7 och 8 ska dock alltid vara
kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången

vid 2012 års taxering.

2. Understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin

verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av
7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska
räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag,
med undantag för 9 § femte och sjätte styckena.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2008:136.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.